Spadki Wrocław

Pełna pomoc prawna w sprawach spadkowych

Kancelaria prawna doradza między innymi w sprawach dotyczących:

 • dziedziczenia ustawowego,
 • dziedziczenia testamentowego,
 • pomocy przy sporządzaniu testamentów,
 • zapisów i poleceń testamentowych,
 • pozwów o zachowek,
 • przyjęcia i odrzucenia spadku,
 • stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku,
 • odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • umów dotyczących spadku,
 • zrzeczenia się dziedziczenia,
 • zbycia spadku w całości lub w części,
 • zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza,
 • wyjawienia przedmiotów spadkowych,
 • unieważnienia testamentu,
 • możliwości wydziedziczenia.

Z prawem spadkowym mamy do czynienia po śmierci osoby najbliższej, czyli niewątpliwie jest to trudny okres w naszym życiu, w którym nie myślimy o skutkach prawnych, które wynikają z dziedziczenia. Przede wszystkim należy pamiętać, że dziedziczymy nie tylko aktywa (nieruchomości, biżuterię, samochody itd.), ale również długi i zobowiązania, które nie zostały uregulowane przed śmiercią spadkodawcy.

W związku z powyższym spadkobierca często stoi przed decyzją o przyjęciu albo odrzuceniu spadku. Po śmierci osoby najbliższej należy zainteresować się czy miała ona zobowiązania kredytowe oraz tym jaki posiadała majątek. 

Najważniejsze informacje z zakresu prawa spadkowego

Oświadczenie o przyjęciu albo odrzuceniu spadku

Oświadczenie o przyjęciu albo o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim powołaniu do spadku. Brak oświadczenia spadkobiercy tym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie można złożyć przed sądem albo przed notariuszem.

Przyjęcie spadku wprost w czy przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.
Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

Do jakiego sądu w Warszawie należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku należą do właściwości sądów rejonowych. Wniosek należy włożyć do sądu ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Jeżeli miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, właściwy jest sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Co to jest zachowek?​

Zachowek ma na celu ochronę najbliższej rodziny spadkodawcy. Jeżeli uprawniony nie otrzymał zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.
Zachowek należy się zstępnym (dzieci, wnuki, itd.), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy.
Jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli uprawniony zstępny jest małoletni powinien otrzymać dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowę wartości tego udziału.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Najczęstsze sprawy z zakresu prawa spadkowego to:

• stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy albo testamentu,
• zachowek,
• uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia,
• uchylenia albo zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
• uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
• dział spadku.

Należy pamiętać, że brak znajomości przepisów może mieć poważne konsekwencje w przyszłości, dlatego każdą sprawę warto skonsultować z naszą kancelarią. Zajmujemy się udzielaniem porad prawnych, przygotowywaniem pism procesowych i przedprocesowych, opracowywaniem opinii prawnych oraz reprezentowaniem klientów przed sądami.

Nieruchomość wspólna w spadku

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, w którym opisaliśmy co należy zrobić ze współwłasnością nieruchomości otrzymanej w spadku.