Sprawy karne

Reprezentujemy w sprawach karnych przed sądem osoby podejrzane lub oskarżone

Zakres udzielanej pomocy prawnej w sprawach karnych obejmuje w szczególności obronę oskarżonego przed Sądami wszystkich Instancji, obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym oraz reprezentowanie interesów pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz przed Sądami wszystkich Instancji.

Specjaliści od prawa karnego

Nasza Kancelaria w swoim zespole posiada wyspecjalizowanych karnistów.  Zajmujemy się sprawami dotyczącymi drobnych wykroczeń, a także poważniejszymi przestępstwami, w tym gospodarczymi. Jako specjaliści jesteśmy w stanie towarzyszyć naszym Klientom i reprezentować ich interesy na każdym etapie postępowania bez względu na to, jaką rolę pełni w nim nasz Klient ;

 • postępowanie przygotowawcze
 • postępowania przed sądem pierwszej instancji
 • postępowanie apelacyjne
 • postępowanie kasacyjne
 • postępowanie wykonawcze

Aresztowanie tymczasowe

Na czym polega, z czym się wiążę?

Szybka i sprawna pomoc prawna

Mając na uwadze specyfikę spraw karnych, kiedy to wielokrotnie pomoc prawna jest niezbędna od razu, poza godzinami urzędowania Kancelarii, jesteśmy w pełni dostępni pod numerem telefonu.

Z doświadczenia wiemy, że pomoc prawna w sprawach karnych powinna być świadczona od wczesnego etapu przygotowawczego, kiedy to niezbędne jest zabezpieczenie i zgromadzenie dowodów niezwłocznie po zdarzeniu. Dlatego nasi adwokaci świadczą profesjonalną pomoc od samego początku każdej sprawy

Nasze usługi obejmują

Najczęściej zadawane pytania z zakresu prawa karnego

Zatrzymany nabywa prawo do obrony już z chwilą podjęcia pierwszych czynności przez organy procesowe, a co istotne, nie dopiero z momentem przedstawienia mu zarzutów. Policja zatrzymując podejrzanego, ma bezwzględny obowiązek natychmiastowego poinformowania go o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu uprawnieniach, w tym także, a może przede wszystkim, o prawie do ustanowienia obrońcy. Prawo do uzyskaniu pomocy prawnej przez zatrzymanego, we wczesnym stadium postępowania, ma fundamentalne znaczenie dla zagwarantowania skutecznej obrony na późniejszych etapach postępowania karnego.

Zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez uprawniony organ nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Prawo do obrony jest jednym z fundamentalnych praw, które przysługują osobie oskarżonej o popełnienie czynu zagrożonego karą.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 3 czerwca 2014 r. (K 19/11), przesądził o niekonstytucyjności art. 4 oraz art. 38 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, w zakresie, w jakim pomijają one prawo osoby, wobec której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, do korzystania z obrońcy oraz dostępu do akt na etapie czynności wyjaśniających.

Obwinionemu zatem o popełnienie wykroczenia, także przysługuje prawo do korzystania z pomocy obrońcy.

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, w szczególności o:

 • wypadki komunikacyjne
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 • błędy lekarskie
 • oszustwo i oszustwo podatkowe
 • podrabianie dokumentów
 • posiadanie narkotyków
 • kradzież
 • znęcanie
 • włamanie
 • rozbój
 • wykorzystywanie seksualne
 • gwałt
 • zabójstwo