Rozwody Wrocław

Świadczymy pomoc prawną w sprawach rodzinnych

Adwokat – prawnik – rozwód – separacja

Doradzamy w sprawach dotyczących, m.in.:

 • rozwodu;
 • separacji,
 • unieważnienia małżeństwa,
 • alimentów,
 • umownych ustrojów majątkowych małżeńskich,
 • przymusowego ustanowienia małżeńskiej rozdzielności majątkowej,
 • zniesienia wspólności majątkowej i podziału majątku wspólnego małżonków,
 • rozliczenia konkubinatu,
 • przysposobienia (adopcji),
 • zaprzeczenia ojcostwa i unieważnienia uznania dziecka,
 • ustalenia ojcostwa,
 • zaprzeczenia macierzyństwa,
 • wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej,
 • ustalania zakresu widzeń z małoletnim dzieckiem.

Najczęściej zadawane pytania w sprawie rozwodu

Czy rozprawa jest jawna?

Co do zasady posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności.

Opłata od pozwu o rozwód?

Pozew o rozwód podlega opłacie stałej w wysokości 600,00zł. Sąd, w razie orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie na zgodny wniosek stron, po uprawomocnieniu się wyroku zwróci stronie połowę uiszczonej opłaty od pozwu.

Dowody w sprawie?

Postępowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron.
Dowodami w sprawie mogą być np.:
• zeznania świadków,
• wiadomości sms, e-mail, zdjęcia,
• dokumenty,
• przesłuchanie stron.
Postępowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron.W sprawie o rozwód sąd z urzędu zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Świadkami w sprawie o rozwód nie mogą być małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu, a zstępni stron, którzy nie ukończyli lat siedemnastu. Jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron. Sąd może zarządzić przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją i wychowują się dzieci stron.

Do jakiego Sądu składa się pozew?

Sprawy o rozwód należą do właściwości sądów okręgowych. Powództwo należy wytoczyć przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich nadal ma w tym okręgu miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Sprawy rozwodowe są nie tylko trudne dla samych małżonków, ale również dla najbliższej rodziny. Nasi prawnicy pomaga obrać Klientowi najlepszą drogę, chroniąc jednocześnie jego interesy.

Rozwód we Wrocławiu

Rozwód jest wydarzeniem, które zamyka ważny etap i niejednokrotnie rzutuje na dalsze życie. Z doświadczenia wiemy, że sprawy rozwodowe zazwyczaj są postępowaniami niezwykle trudnymi i nacechowanymi silnymi emocjami. Jak długo będzie trwała sprawa jest zależne od relacji między małżonkami, przyczyny rozpadu związku i posiadania dzieci. W atmosferze zaufania możemy wnikliwie zapoznać się ze sprawą i przygotować odpowiednią argumentację, która będzie przedstawiona przed sądem, dlatego tak ważne jest, aby pełnomocnik zajmujący się sprawą o rozwód posiadał nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale także darzył swojego Klienta empatią i zrozumieniem.

Zespół Kancelarii Prawnej Niemczyk udziela porad prawnych, sporządza pisma i wnioski sądowe oraz reprezentujemy Klientów przed wszystkimi sądami i urzędami państwowymi.

Kancelaria posiada doświadczenie w sprawach rodzinnych:

• Rozwód i separacja
• Alimenty na dzieci i małżonka
• Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
• Ustalenie kontaktów z dzieckiem
• Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
• Podział majątku małżeńskiego
• Ustalenie nierównych udziałów w majątku dorobkowym małżonków

Wszystkie wskazane wyżej kwestie mogą stanowić przedmiot jednej sprawy o rozwód i zostać uregulowane kompleksowo w treści wydanego wyroku rozwodowego. Natomiast sprawy o alimenty, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa mogą również toczyć się samodzielnie bez konieczności wytaczania sprawy o rozwód.

Father with his children
Marriage
Women discussing issue

Małżonkowie, którzy są po rozwodzie lub uzyskali rozdzielność majątkową na podstawie umowy notarialnej lub orzeczenia sądowego mogą skorzystać z pomocy naszej Kancelarii w zakresie sprawy o podział majątku małżeńskiego. W trakcie spotkania zostanie omówiona kwestia związana z ustaleniem nierównych udziałów w majątku małżeńskim,zwrotem wydatków i nakładów na majątek osobisty małżonka lub majątek małżeński, oszacowaniem majątku oraz sposobem jego podziału a ustaleniem składników i przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków (np. podział mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym między małżonkami).